Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden.

Art. 1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Web & Things, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Web & Things te aanvaarden. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en dit bij uitsluiting van alle andere, de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Art. 2. Alle aanbiedingen en offertes van Web & Things zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

Art. 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Web & Things niet. Mogelijke vertraging in de levering geeft de koper geen recht op enige schadevergoeding lastens Web & Things, noch op ontbinding van de overeenkomst ten laste van Web & Things. Web & Things verplicht er zich toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Deze redelijke termijn moet worden gedefinieerd volgens de eisen gesteld door de klant, en de daaraan gerelateerde voorwaarden en omstandigheden. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft Web & Things hiervoor de nodige duiding aan de Klant.

Art. 4. De koper dient de door Web & Things opgestelde facturen schriftelijk en uitsluitend aangetekend te protesteren en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. De koper zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.

Art. 5. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. De overige 70% is betaalbaar bij levering.

Art. 6. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

Art. 7. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Art. 8. Web & Things neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke 'downtime' van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. Web & Things kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). Web & Things behoudt zich aldus het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop. Web & Things kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. Web & Things verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier. Web & Things kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de klant.

Art. 9. De door ons geleverde hosting pakketten worden aangeboden voor een periode van 1 jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging of per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Web & Things. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Art. 10. Web & Things staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van Web & Things zijn ontstaan in het kader van een door haar geleverd project en die aan het licht zouden komen na de aflevering/oplevering van de producten of diensten in kwestie. Deze gebreken dienen door de koper schriftelijk en uitsluitend aangetekend gemeld te worden en dit uiterlijk 6 maanden na de oplevering/voltooiing van de diensten of producten. Na het verstrijken van deze termijn is Web & Things niet meer gehouden aan deze clausule. De eventuele kosten die in hoofde van Web & Things gepaard zijn gegaan met het opsporen van gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de koper zullen door Web & Things verhaald worden op de koper.

Art. 11. Het is de klant in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.

Art. 12. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art. 13. Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 14. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.Indien dit niet gebeurt zullen de gehele werken vertraging oplopen en zijn wij daardoor genoodzaakt een extra kost van 15% van het totale factuurbedrag aan te rekenen. In dergelijk geval garandeert de klant aan Web & Things dat het geleverde grafische materiaal en gerelateerde documentatie geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze Overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De klant vrijwaart Web & Things voor schade die voor Web & Things het gevolg is van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden, op voorwaarde dat Web & Things een beweerde inbreuk direct aan de klant meldt. In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het vorige lid bedoeld of naar het oordeel van de klant een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is de klant gerechtigd het geleverde grafische materiaal en bijhorende documentatie te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Website zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Als een inbreuk als in het vorige lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaan en uitvoerbaar is in het land waar Web & Things is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Website, is Web & Things gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Art. 15. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Web & Things (vermeld op alle facturen en offertes).

Art. 16. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,-. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Web & Things, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Art. 17. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Web & Things bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Art. 18. De klant gaat ermee akkoord dat de door Web & Things voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Web & Things.

Art. 19. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 20. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Web & Things verleende diensten betalen, alsook de kosten die Web & Things moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Web & Things nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Web & Things. Bovendien behoudt Web & Things het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Art. 21. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Art. 22. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Art. 23. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Web & Things ontwikkelde sites en web-applicaties.

Art. 24. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Art. 25. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Web & Things en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.